Діагональ монітора або переводимо фізичні розміри екрана з дюймів в сантиметри вірний путь_2

Переклад сантиметрів в дюйми: таблиця і калькулятор

Щоб перевести сантиметри в дюйми, скористайтеся формою або таблицею нижче.

Сантиметри в дюйми Від 0 до 1 від 1 до 100 від 101 до 200 Див Дюйми см Дюйми см Дюйми Див Дюйми см Дюйми см Дюйми Див Дюйми см Дюйми см Дюйми Див Дюйми см Дюйми см Дюйми Див Дюйми см Дюйми см Дюйми
0,01 0,0039 1 0,3937 101 39,7638
0,02 0,0079 2 0,7874 102 40,1575
0,03 0,0118 3 1,1811 103 40,5512
0,04 0,0157 4 1,5748 104 40,9449
0,05 0,0197 5 1,9685 105 41,3386
0,06 0,0236 6 2,3622 106 41,7323
0,07 0,0276 7 2,7559 107 42,1260
0,08 0,0315 8 3,1496 108 42,5197
0,09 0,0354 9 3,5433 109 42,9134
0,10 0,0394 10 3,9370 110 43,3071
0,11 0,0433 11 4,3307 111 43,7008
0,12 0,0472 12 4,7244 112 44,0945
0,13 0,0512 13 5,1181 113 44,4882
0,14 0,0551 14 5,5118 114 44,8819
0,15 0,0591 15 5,9055 115 45,2756
0,16 0,0630 16 6,2992 116 45,6693
0,17 0,0669 17 6,6929 117 46,0630
0,18 0,0709 18 7,0866 118 46,4567
0,19 0,0748 19 7,4803 119 46,8504
0,20 0,0787 20 7,8740 120 47,2441
0,21 0,0827 21 8,2677 121 47,6378
0,22 0,0866 22 8,6614 122 48,0315
0,23 0,0906 23 9,0551 123 48,4252
0,24 0,0945 24 9,4488 124 48,8189
0,25 0,0984 25 9,8425 125 49,2126
0,26 0,1024 26 10,2362 126 49,6063
0,27 0,1063 27 10,6299 127 50,0000
0,28 0,1102 28 11,0236 128 50,3937
0,29 0,1142 29 11,4173 129 50,7874
0,30 0,1181 30 11,8110 130 51,1811
0,31 0,1220 31 12,2047 131 51,5748
0,32 0,1260 32 12,5984 132 51,9685
0,33 0,1299 33 12,9921 133 52,3622
0,34 0,1339 34 13,3858 134 52,7559
0,35 0,1378 35 13,7795 135 53,1496
0,36 0,1417 36 14,1732 136 53,5433
0,37 0,1457 37 14,5669 137 53,9370
0,38 0,1496 38 14,9606 138 54,3307
0,39 0,1535 39 15,3543 139 54,7244
0,40 0,1575 40 15,7480 140 55,1181
0,41 0,1614 41 16,1417 141 55,5118
0,42 0,1654 42 16,5354 142 55,9055
0,43 0,1693 43 16,9291 143 56,2992
0,44 0,1732 44 17,3228 144 56,6929
0,45 0,1772 45 17,7165 145 57,0866
0,46 0,1811 46 18,1102 146 57,4803
0,47 0,1850 47 18,5039 147 57,8740
0,48 0,1890 48 18,8976 148 58,2677
0,49 0,1929 49 19,2913 149 58,6614
0,50 0,1969 50 19,6850 150 59,0551
0,51 0,2008 51 20,0787 151 59,4488
0,52 0,2047 52 20,4724 152 59,8425
0,53 0,2087 53 20,8661 153 60,2362
0,54 0,2126 54 21,2598 154 60,6299
0,55 0,2165 55 21,6535 155 61,0236
0,56 0,2205 56 22,0472 156 61,4173
0,57 0,2244 57 22,4409 157 61,8110
0,58 0,2283 58 22,8346 158 62,2047
0,59 0,2323 59 23,2283 159 62,5984
0,60 0,2362 60 23,6220 160 62,9921
0,61 0,2402 61 24,0157 161 63,3858
0,62 0,2441 62 24,4094 162 63,7795
0,63 0,2480 63 24,8031 163 64,1732
0,64 0,2520 64 25,1969 164 64,5669
0,65 0,2559 65 25,5906 165 64,9606
0,66 0,2598 66 25,9843 166 65,3543
0,67 0,2638 67 26,3780 167 65,7480
0,68 0,2677 68 26,7717 168 66,1417
0,69 0,2717 69 27,1654 169 66,5354
0,70 0,2756 70 27,5591 170 66,9291
0,71 0,2795 71 27,9528 171 67,3228
0,72 0,2835 72 28,3465 172 67,7165
0,73 0,2874 73 28,7402 173 68,1102
0,74 0,2913 74 29,1339 174 68,5039
0,75 0,2953 75 29,5276 175 68,8976
0,76 0,2992 76 29,9213 176 69,2913
0,77 0,3031 77 30,3150 177 69,6850
0,78 0,3071 78 30,7087 178 70,0787
0,79 0,3110 79 31,1024 179 70,4724
0,80 0,3150 80 31,4961 180 70,8661
0,81 0,3189 81 31,8898 181 71,2598
0,82 0,3228 82 32,2835 182 71,6535
0,83 0,3268 83 32,6772 183 72,0472
0,84 0,3307 84 33,0709 184 72,4409
0,85 0,3346 85 33,4646 185 72,8346
0,86 0,3386 86 33,8583 186 73,2283
0,87 0,3425 87 34,2520 187 73,6220
0,88 0,3465 88 34,6457 188 74,0157
0,89 0,3504 89 35,0394 189 74,4094
0,90 0,3543 90 35,4331 190 74,8031
0,91 0,3583 91 35,8268 191 75,1969
0,92 0,3622 92 36,2205 192 75,5906
0,93 0,3661 93 36,6142 193 75,9843
0,94 0,3701 94 37,0079 194 76,3780
0,95 0,3740 95 37,4016 195 76,7717
0,96 0,3780 96 37,7953 196 77,1654
0,97 0,3819 97 38,1890 197 77,5591
0,98 0,3858 98 38,5827 198 77,9528
0,99 0,3898 99 38,9764 199 78,3465
1,00 0,3937 100 39,3701 200 78,7402
Сантиметри в дюйми Від 201 до 300 від 301 до 400 від 401 до 500 Див Дюйми см Дюйми см Дюйми Див Дюйми см Дюйми см Дюйми Див Дюйми см Дюйми см Дюйми Див Дюйми см Дюйми см Дюйми Див Дюйми см Дюйми см Дюйми
201 79,1339 301 118,5039 401 157,8740
202 79,5276 302 118,8976 402 158,2677
203 79,9213 303 119,2913 403 158,6614
204 80,3150 304 119,6850 404 159,0551
205 80,7087 305 120,0787 405 159,4488
206 81,1024 306 120,4724 406 159,8425
207 81,4961 307 120,8661 407 160,2362
208 81,8898 308 121,2598 408 160,6299
209 82,2835 309 121,6535 409 161,0236
210 82,6772 310 122,0472 410 161,4173
211 83,0709 311 122,4409 411 161,8110
212 83,4646 312 122,8346 412 162,2047
213 83,8583 313 123,2283 413 162,5984
214 84,2520 314 123,6220 414 162,9921
215 84,6457 315 124,0157 415 163,3858
216 85,0394 316 124,4094 416 163,7795
217 85,4331 317 124,8031 417 164,1732
218 85,8268 318 125,1969 418 164,5669
219 86,2205 319 125,5906 419 164,9606
220 86,6142 320 125,9843 420 165,3543
221 87,0079 321 126,3780 421 165,7480
222 87,4016 322 126,7717 422 166,1417
223 87,7953 323 127,1654 423 166,5354
224 88,1890 324 127,5591 424 166,9291
225 88,5827 325 127,9528 425 167,3228
226 88,9764 326 128,3465 426 167,7165
227 89,3701 327 128,7402 427 168,1102
228 89,7638 328 129,1339 428 168,5039
229 90,1575 329 129,5276 429 168,8976
230 90,5512 330 129,9213 430 169,2913
231 90,9449 331 130,3150 431 169,6850
232 91,3386 332 130,7087 432 170,0787
233 91,7323 333 131,1024 433 170,4724
234 92,1260 334 131,4961 434 170,8661
235 92,5197 335 131,8898 435 171,2598
236 92,9134 336 132,2835 436 171,6535
237 93,3071 337 132,6772 437 172,0472
238 93,7008 338 133,0709 438 172,4409
239 94,0945 339 133,4646 439 172,8346
240 94,4882 340 133,8583 440 173,2283
241 94,8819 341 134,2520 441 173,6220
242 95,2756 342 134,6457 442 174,0157
243 95,6693 343 135,0394 443 174,4094
244 96,0630 344 135,4331 444 174,8031
245 96,4567 345 135,8268 445 175,1969
246 96,8504 346 136,2205 446 175,5906
247 97,2441 347 136,6142 447 175,9843
248 97,6378 348 137,0079 448 176,3780
249 98,0315 349 137,4016 449 176,7717
250 98,4252 350 137,7953 450 177,1654
251 98,8189 351 138,1890 451 177,5591
252 99,2126 352 138,5827 452 177,9528
253 99,6063 353 138,9764 453 178,3465
254 100,0000 354 139,3701 454 178,7402
255 100,3937 355 139,7638 455 179,1339
256 100,7874 356 140,1575 456 179,5276
257 101,1811 357 140,5512 457 179,9213
258 101,5748 358 140,9449 458 180,3150
259 101,9685 359 141,3386 459 180,7087
260 102,3622 360 141,7323 460 181,1024
261 102,7559 361 142,1260 461 181,4961
262 103,1496 362 142,5197 462 181,8898
263 103,5433 363 142,9134 463 182,2835
264 103,9370 364 143,3071 464 182,6772
265 104,3307 365 143,7008 465 183,0709
266 104,7244 366 144,0945 466 183,4646
267 105,1181 367 144,4882 467 183,8583
268 105,5118 368 144,8819 468 184,2520
269 105,9055 369 145,2756 469 184,6457
270 106,2992 370 145,6693 470 185,0394
271 106,6929 371 146,0630 471 185,4331
272 107,0866 372 146,4567 472 185,8268
273 107,4803 373 146,8504 473 186,2205
274 107,8740 374 147,2441 474 186,6142
275 108,2677 375 147,6378 475 187,0079
276 108,6614 376 148,0315 476 187,4016
277 109,0551 377 148,4252 477 187,7953
278 109,4488 378 148,8189 478 188,1890
279 109,8425 379 149,2126 479 188,5827
280 110,2362 380 149,6063 480 188,9764
281 110,6299 381 150,0000 481 189,3701
282 111,0236 382 150,3937 482 189,7638
283 111,4173 383 150,7874 483 190,1575
284 111,8110 384 151,1811 484 190,5512
285 112,2047 385 151,5748 485 190,9449
286 112,5984 386 151,9685 486 191,3386
287 112,9921 387 152,3622 487 191,7323
288 113,3858 388 152,7559 488 192,1260
289 113,7795 389 153,1496 489 192,5197
290 114,1732 390 153,5433 490 192,9134
291 114,5669 391 153,9370 491 193,3071
292 114,9606 392 154,3307 492 193,7008
293 115,3543 393 154,7244 493 194,0945
294 115,7480 394 155,1181 494 194,4882
295 116,1417 395 155,5118 495 194,8819
296 116,5354 396 155,9055 496 195,2756
297 116,9291 397 156,2992 497 195,6693
298 117,3228 398 156,6929 498 196,0630
299 117,7165 399 157,0866 499 196,4567
300 118,1102 400 157,4803 500 196,8504

Одиниці довжини: сантиметр і дюйм

Сантиметр (см) — одиниця довжини в метричній системі мір, яка в своєму сучасному варіанті називається Міжнародна система одиниць (СІ).
Основною одиницею довжини в системі СІ є метр. Префікс «санти» означає «одна сота».
1 сантиметр дорівнює 0,01 метра.
1 сантиметр приблизно дорівнює 0,3937 дюйма.
Дюйм (скорочено?) — одиниця довжини в британській імперській системі заходів, офіційної системі мір і ваг, прийнятої в Британській імперії.
Майже у всіх країнах, де була поширена імперська система заходів, вона була замінена на метричну систему. Проте, одиниці імперської системи заходів все ще широко вживаються в Великобританії, Канаді, деяких інших країнах — членах Британської Співдружності, а також в США.
1 дюйм дорівнює в точності 25,4 мм або 2,54 см.

Діагональ монітора або переводимо фізичні розміри екрана з дюймів в сантиметри

Провідним «двигуном» сучасної ІТ-індустрії є США. Чи варто дивуватися, що нові пристрої отримують американські позначення, а розміри вимірюються в дюймах?
Хоч переклад з дюймів в сантиметри тривіальний — досить помножити вихідне значення на 2,54 — зручніше оперувати загальними габаритами пристрою, такими як ширина і висота. На щастя, в цьому немає нічого складного. Розбираємося, яким чином можна обчислити ширину і висоту екрану, знаючи його діагональ і коефіцієнт співвідношення сторін. В кінці буде наведена таблиця розмірів для різних діагоналей.

теорія

Діагональ екрану з двома прилеглими сторонами утворює прямокутний трикутник. Зі шкільного курсу геометрії ми знаємо чудову теорему Піфагора, завдяки якій можна обчислити будь-який катет якщо нам відомі розміри гіпотенузи й іншого катета.
Всім відома формула виглядає так:
де a, b — катети, c — гіпотенуза. Роль гіпотенузи, в нашому випадку, виконує діагональ. Звідки ж брати розміри катетів?

КАК ВЫБРАТЬ МОНИТОР 2020

Тут на допомогу приходить співвідношення сторін. Ширина і висота екрана вибираються так, щоб відповідати невеликого набору стандартних значень.
Екрани зі співвідношенням (Ширина: Висота) 4: 3 і 5: 4 залишилися в минулому, зараз їх практично не зустріти в продажу.
Найбільш популярним є співвідношення 16: 9. Рідше зустрічаються екрани 16:10 і 21: 9.
На прикладі самого популярного співвідношення подивимося, як можна обчислити фізичний розмір екрану.
Отже, нехай у нас є монітор діагоналлю 24 дюйма з співвідношенням сторін 16: 9. Як дізнатися ширину і висоту екрана в сантиметрах?
1. Переводимо дюйми в сантиметри:
24? 2,54 = 60,96 см
2. Відношення ширини до висоти дорівнює 16: 9. Тоді, реальна ширина нехай буде 16? X, висота — 9? X. Застосуємо теорему Піфагора:
256? X? + 81? X? = 60,96?
X? * (256 + 81) = 60,96?

X? = 60,96? / 337

X = 60,96 / v337? 3,32
Тепер знаходимо фізичні розміри екрана в зручному вигляді:
— Ширина: 16? 3,32 * 53,12 см
— Висота: 9? 3,32 * 29,88 см
24-дюймовий монітор з співвідношенням сторін 16: 9 матиме приблизний розмір екрану 53×30 см.

Таблиця

Выбор монитора для ПК. ТОП 5 мониторов для игр/работы

Найпопулярнішими (по числу пропозицій) є монітори з діагоналлю екрана 24 дюйми.
Якщо уважно подивитися на таблицю, можна виявити пару цікавих закономірностей:
1. Висота екрану в сантиметрах, при співвідношенні 21: 9, відповідає «дюймової» діагоналі.
2. При співвідношенні 16: 9 висота також залежить від діагоналі, але з коефіцієнтом 1,25 (приблизно).

Выбор монитора для ПК. ТОП 5 мониторов для игр/работы

Какой выбрать монитор 24 дюйма или 27